WARUNKI UŻYTKOWANIA

WARUNKI UŻYTKOWANIA

 

Wszystkie strony w ramach witryny internetowej SECHERON podlegają ochronie: © 2013-2018, Sécheron SA, wszelkie prawa zastrzeżone we wszystkich krajach.

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z WITRYNY PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA.

Korzystanie z witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki użytkowania zawarte w niniejszej umowie („Umowa”). Witryna należy do i jest obsługiwana przez Sécheron SA. (“SECHERON”) i może być wykorzystywana tylko do osobistych, niekomercyjnych celów. Zabrania się jakiegokolwiek zmieniania, dokonywania adaptacji, reorganizowania, przeformułowywania lub odszyfrowywania zawartości niniejszej witryny.

Jeśli nie określono inaczej, materiały w ramach witryny przedstawiono wyłącznie w celu promowania produktów i usług firmy SECHERON.

Firma SECHERON nie składa oświadczeń, że materiały, produkty lub usługi przedstawione w witrynie są odpowiednie do użytku lub dostępne we wszystkich lokalizacjach.

W niniejszym kontekście termin „Sécheron” odnosi się do firmy Sécheron SA i/lub jej spółek zależnych oraz spółek zależnych Grupy Sécheron Hasler Group, do której należy Sécheron SA. Materiały dostępne w witrynie lub za jej pośrednictwem (w tym m.in. wszystkie cyfrowe przedstawienia produktów, systemów, rozwiązań i usług oferowanych przez Sécheron) nie mogą być wykorzystywane, przekazywane, publikowane, rozpowszechniane, kopiowane w innych mediach ani odtwarzane w celach innych niż osobiste, edukacyjne i niekomercyjne zastosowania bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody od firmy Sécheron. Materiałów tych nie wolno zmieniać w żaden sposób, zniekształcać ani wykorzystywać do celów szkodzących wizerunkowi i dobremu imieniu firmy Sécheron. Firma Sécheron posiada prawa autorskie do takich materiałów lub wykorzystuje je za zgodą ich prawnego właściciela. Firma Sécheron nie składa oświadczeń ani nie gwarantuje, iż materiały te nie naruszają praw innych osób. Żadna część niniejszego dokumentu nie powinna być rozumiana jako przyznanie, dorozumiane lub wyrażone wprost, jakiejkolwiek licencji bądź prawa do używania tych materiałów w sposób inny niż zgodny z przedstawionymi tu warunkami.

Odpowiedzialność

NINIEJSZA WITRYNA INTERNETOWA ORAZ WSZELKIE ZAWARTE W NIEJ INFORMACJE DOSTARCZANE SĄ W STANIE „TAKIM, W JAKIM SĄ”, BEZ GWARANCJI ŻADNEGO RODZAJU, WYRAŻONYCH WPROST ANI DOROZUMIANYCH, W TYM M.IN. DOROZUMIANYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA ORAZ BRAKU NARUSZENIA PRAW OSÓB TRZECICH. [USTAWODAWSTWO NIEKTÓRYCH KRAJÓW NIE ZEZWALA NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH, A WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MOŻE NIE OBOWIĄZYWAĆ W KAŻDEJ SYTUACJI].

W ŻADNYM RAZIE, W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ WITRYNĄ INTERNETOWĄ LUB JAKĄKOLWIEK INNĄ WITRYNĄ, DO KTÓREJ PROWADZĄ HIPERŁĄCZA, SECHERON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED ŻADNĄ ZE STRON ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB OBRAŻENIA SPOWODOWANE PRZEZ M.IN. AWARIĘ, BŁĄD, POMINIĘCIE, SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB INNE SZKODY WYNIKOWE, W TYM M.IN. UTRATĘ ZYSKÓW, PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ PROGRAMÓW LUB INNYCH DANYCH W RAMACH SYSTEMU ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ ITP., NAWET W PRZYPADKU, GDY ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI WPROST O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

W informacjach zawartych w tej witrynie internetowej mogą występować nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Okresowo informacje podane w witrynie internetowej, jak i produkty oraz usługi, których te informacje dotyczą, mogą być zmieniane. SECHERON nie gwarantuje ciągłej dostępności niniejszej witryny internetowej.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie sobie ochrony przed wirusami oraz innymi szkodliwymi zjawiskami występującymi w Internecie.

Łącza zewnętrzne

W przypadku uzyskiwania dostępu do witryn internetowych nienależących do firmy SECHERON, w tym za pośrednictwem niniejszej witryny, należy pamiętać, iż SECHERON nie ma wpływu na zawartość takich witryn i nie udziela w tym zakresie żadnych gwarancji.

Problemy prawne

Niniejsza Umowa jest regulowana i interpretowana zgodnie z prawem obowiązującym w Szwajcarii, bez odwołania się do norm kolizyjnych zawartych w tychże przepisach. Strony wskazują kanton Genewa jako miejsce rozwiązywania wszelkich sporów prawnych związanych z Umową. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, wówczas takie postanowienie nie będzie miało zastosowania, natomiast pozostałe postanowienia Umowy będą nadal w pełni obowiązywać. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między stronami w odniesieniu do jej przedmiotu i nie może być zmieniana inaczej niż w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

Żadne spółki zależne Grupy SECHERON HASLER GROUP poza Sécheron SA nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość niniejszej witryny internetowej.